Sąd Okręgowy w Świdnicy

Rozmiar czcionki:
wersja dla niedowidzących
BIP
Logo
Start -› Informacje -› Udostępnienie informacji publicznej
Strona główna
 
Aktualności
 
Struktura organizacyjna
 
 
Ogłoszenia sądowe
 
Podziały czynności
 
 
Informacje
 
 
Załatw sprawę przez internet
 
 
Zestawienie rozpoznawanych spraw - wokanda
 
Udogodnienia dla niepełnosprawnych
 
Majątek Sądu
 
Kontrola zarządcza
 
 
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
 
Skargi i wnioski
 
Informacje dla dziennikarzy
 
Zamówienia Publiczne
 
Zapytania ofertowe
 
Oferty pracy - konkursy
 
Kontakt
 
Instytucje
 
 
Edukacja prawna
 
Darmowa pomoc prawna
 
Pomoc Pokrzywdzonym Przemocą w Rodzinie
 
Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem
 
System Dozoru Elektronicznego
 
Projekty unijne
 
 
Informacje dodatkowe
 
 
Lokalizacja
 
Instrukcja Obsługi
 
Na wokandzie - kwartalnik informacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości
 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
 
Sprawozdania finansowe
 

Udostępnienie informacji publicznej

Dodano: 2016-09-27 10:29:05
Zmodyfikowano: 2016-09-27 10:46:36
Opublikował: Dorota Bawolska
Przez: Dorota Bawolska
Poleć znajomemu
drukuj
Odsłon: 3816
Informacja publiczna:
 1.  Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2015.2058 z późn. zm.) jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej.  Prawo do informacji publicznej przysługuje każdej osobie i obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania takiej informacji, zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych. 
 2. Prawo do informacji publicznej w Sądzie Okręgowym w Świdnicy realizowane jest poprzez: 
  1) ogłaszanie w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Okręgowego w Świdnicy pod adresem serwisu: www.swidnica.so.gov.pl;
  2) możliwość wglądu do dokumentów urzędowych w siedzibie Sądu Okręgowego w Świdnicy;
  3) udostępnianie w formie ustnej lub telefonicznej, jeśli istnieje możliwość niezwłocznego udzielenia informacji bez wniosku;
  4) wywieszenie na tablicach informacyjnych i ogłoszeń Sądu Okręgowego w Świdnicy;
  5) udostępnianie na wniosek:
     a) złożony osobiście w Biurze Podawczym Sądu Okręgowego w Świdnicy,
     b) przesłany pocztą na adres: Sąd Okręgowy, Pl. Grunwaldzki 14, 58-100 Świdnica,
     c) przesłany pocztą elektroniczną na adres mailowy: ,
     d) przesłany faksem pod numer: 74 85 18 270.
 3. Odmowa udzielenia informacji może nastąpić ze względu na jej niejawność (np. ochrona danych osobowych, prawo do prywatności, tajemnica państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna, przedsiębiorcy). Podstawą do odmowy udzielenia informacji przetworzonej może być brak przesłanek do uznania, że przetworzenie informacji w zakresie wskazanym we wniosku jest szczególnie istotne dla interesu publicznego. Odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej. Odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni.
 4. Udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, chyba że:
  1) informacja nie może być udostępniona w tym terminie - wnioskodawca zostaje poinformowany o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim zostanie ona udostępniona, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku;
  2) środki techniczne, którymi dysponuje Sąd Okręgowy w Świdnicy, nie pozwalają na udostępnienie informacji w sposób i w formie określonych we wniosku – wnioskodawca zostaje powiadomiony o braku możliwości udostępnienia jej zgodnie z wnioskiem i otrzymuje informację, w jakiej formie może ona być udostępniona. Jeżeli wnioskodawca w terminie 14 dni od powiadomienia nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w formie wskazanej w powiadomieniu – postępowania umarza się.
 5. Sąd zastrzega sobie prawo pobierania opłaty od informacji udostępnianych zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej.
Ponowne wykorzystywanie:
 1. Zgodnie z art. 1 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego z dnia 25 lutego 2016 r. (Dz.U.2016.352) podmiot zobowiązany może określić warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej. W przypadku informacji udostępnianych na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Świdnicy pełniącej funkcję Biuletynu Informacji Publicznej (www.swidnica.so.gov.pl) są one następujące:
  1) informacja publiczna musi zawierać wzmiankę o źródle jej pozyskania poprzez podanie pełnej nazwy Sądu Okręgowego w Świdnicy;
  2) należy wskazać datę wytworzenia i pozyskania informacji publicznej;
  3) należy przestrzegać obowiązku dalszego udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie, pozyskana treść informacji publicznej nie może być modyfikowana, a jeżeli treść pozyskanej informacji publicznej lub jej fragment ma stanowić część całości, należy ją zamieścić w tekście w formie cytatu informując o źródle pochodzenia;
  4) należy poinformować o zakresie odpowiedzialności Sądu Okręgowego w Świdnicy za przekazywane informacje, która została określona w zakładce „Zastrzeżenia prawne”. Wszelkie prawa zastrzeżone z wyjątkiem dozwolonego użytku w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2006.90.631 ze zm.) i z zachowaniem wymogów tam przewidzianych.
 2. Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji publicznej rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty otrzymania. W sprawach szczególnie skomplikowanych Sąd Okręgowy w Świdnicy może przedłużyć załatwienie sprawy do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.
 3. W zakresie nieuregulowanym ustawą - do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2016.23.jt. ze zm.).
 
Podmiot udostępniający informację
Sąd Okręgowy w Świdnicy

Osoba, która wytworzyła informację
Katarzyna Strzyż

Data wytworzenia informacji
27.09.2016 r.
 
 
Jednostki podległe
SĄDY REJONOWE:
Udogodnienia
Mediacje  
ankieta satysfakcji
Musisz uaktualnić Flash Player’a
ProbacjaInformacje Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie świadczenia 500+
Kontakt
Sąd Okręgowy w Świdnicy
Pl. Grunwaldzki 14
58-100, Świdnica
Centrala telefoniczna:  74 8518300     
Punkt Informacyjny: 74 8518350   
Adres e-mail:

Uprzejmie informujemy, iż w postępowaniu sądowym pisma wnoszone drogą elektroniczną nie wywołują skutków prawnych, ponieważ nie spełniają warunków pism procesowych określonych
w przepisach prawa regulujących procedury sądowe (art. 126 kpc i art. 119 kpk). W związku z tym pisma winny być składane w formie papierowej.
 
NIP: 884-11-55-159
REGON: 000571487
 
 
Projekt i wykonanie Excelo   Powered by excelo true CMS system.